Viešieji pirkimai

Teikiame visas su viešaisiais pirkimais susijusias paslaugas.

 

Perkančiosioms organizacijoms (PO):

 • PO viešųjų pirkimų teisinės bazės sukūrimas;
 • Konsultacijos pirkimų verčių skaičiavimo klausimais;
 • Pirkimo būdo parinkimas;
 • PO viešųjų pirkimų plano sudarymas ir koregavimas;
 • Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas (pirkimo skelbimo, pirkimo sąlygų, ataskaitų, protokolų, raštų rengimas);
 • Konsultacijos susijusios su pirkimo dokumentų atitikimu teisės aktams;
 • Tiekėjų pareikštų pretenzijų, klausimų nagrinėjimas ir atsakymų rengimas;
 • Tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimo konsultacijos;
 • Konsultacijos rengiant pirkimo sutarties projektą;
 • Konsultacijos visais Lietuvos viešųjų pirkimų klausimais.

Tiekėjams:

 • Tiekėjų pasiūlymų rengimas ir  teikimas;
 • Konsultacijos analizuojant pirkimo sąlygas;
 • Oficialių raštų PO rengimas;
 • Konsultacijos rengiant pretenzijas;
 • Konsultacijos rengiant pasiūlymus;
 • Konsultacijos susijusios su pirkimo sutartimi;
 • Konsultacijos visais Lietuvos viešųjų pirkimų klausimais.

 

Viešųjų pirkimų procedūras apima tam tikri Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau - VPĮ) netiesiogiai išskiriami etapai, kurių pagrindu mūsų teikiamas paslaugas sudaro:

 

1. Viešuoju pirkimu perkamų darbų, prekių ar paslaugų techninės specifikacijos rengimas.

Perkamų darbų, prekių ar paslaugų techninė specifikacija yra viena esminių viešojo pirkimo dokumentų sudedamųjų dalių, todėl itin svarbu turėti kokybiškai parengtą techninę specifikaciją. VPĮ 7 straipsnio 1 dalyje nurodytas imperatyvus reikalavimas prieš pradedant vykdyti viešąjį pirkimą paskelbti techninę specifikaciją, išskyrus mažos vertės pirkimų atveju. Techninė specifikacija turi atitikti VPĮ nurodytus reikalavimus.

 

2. Viešojo pirkimo dokumentų rengimas.

VPĮ nurodyta, kad pirkimo dokumentai yra PO raštu pateikiami tiekėjams dokumentai ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai). Pirkimo dokumentų turinys priklauso nuo viešojo pirkimo rūšies. Mažos vertės ir supaprastintų pirkimų atvejais pirkimo dokumentų projektai rengiami vadovaujantis VPĮ, patvirtintomis PO supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais ir suformuota teismine praktika. 

Teikiame visų pirkimo dokumentų projektų rengimo, koregavimo paslaugas pagal PO pateiktą pirminę informaciją ir atsižvelgus į PO poreikį. Rengiant pirkimo dokumentus, specialius reikalavimus, nurodomus pirkimo dokumentuose, deriname su PO.

 

3. Pirkimo procedūrų vykdymas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Teikdami paslaugas pagal PO pateiktą prieigą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) administruojame pirkimo procedūrų vykdymo eigą. Esant poreikiui, parengiame atsakymų į tiekėjų teikiamus prašymus paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentų reikalavimus, projektus. Taip pat, esant poreikiui, parengiame ir kitų reikalingų dokumentų projektus.

 

4. Tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimas ir laimėtojo nustatymas.

Pateikiame išvadas dėl tiekėjų, teikusių pasiūlymus, kvalifikacijos atitikimo pirkimo dokumentuose nurodytiems reikalavimams vertinimo. Parengiame raštų ir kitų reikalingų dokumentų projektus, kuriais prašoma tikslinti tiekėjų kvalifikacijos duomenis. Pateikiame išvadas dėl pateiktų pasiūlymų atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Rengiame raštus ir kitus dokumentus reikalingus neįprastai mažos kainos pagrindimui, bei pateikiame išvadas dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo pagrįstumo. Parengiame dokumentus reikalingus derybų vykdymui, jei tokios numatytos konkretaus pirkimo dokumentuose. Parengiame raštus ir kitus dokumentus nustatančius viešojo pirkimo laimėtoją. Vadovaujantis VPĮ nuostatomis parengiame raštus, kuriais apie pirkimo rezultatus informuojami suinteresuoti pirkimo dalyviai.

 

5. Viešojo pirkimo procedūrų užbaigimas.

Po viešojo pirkimo laimėtojo nustatymo privaloma (išskyrus mažos vertės pirkimus) parengti viešojo pirkimo procedūrų ataskaitą, o sudarius viešojo pirkimo sutartį yra privaloma paskelbti informaciją apie sudarytą sutartį, sutartį ir laimėtojo pasiūlymą.

Esant poreikiui, parengiame viešojo pirkimo procedūrų ataskaitą bei padedame įvykdyti reikalavimą dėl informacijos paskelbimo apie sudarytą sutartį, sutartį ir laimėtojo pasiūlymą.

Vykdant viešųjų pirkimų procedūras jų vykdymo metu tiekėjai turi teisę reikšti pretenzijas PO VPĮ nustatyta tvarka. Esant pretenzijai parengiame išvadas ir siūlymus dėl pretenzijos, atsakymų į pretenzijas projektus bei atliekame kitus veiksmus ar parengiame kitų dokumentų projetus, reikalingus ikiteisminiame ginčų nagrinėjimo procese.

Vykdant pirkime pateiktų pasiūlymų vertinimą teikėjai turi teisę susipažinti su kitų pirkimo dalyvių pateiktais pasiūlymais. Esant poreikiui, parengiame reikalingų dokumentų projektus, kurie yra reikalingi siekiant supažindinti tiekėją su kitų dalyvių pasiūlymais.

Nuo techninės specifikacijos pateikimo iki pirkimo procedūrų užbaigimo pagal PO suteiktą CVP IS prieigą administruojame vykstančių viešųjų pirkimų procedūrų eigą, siekiame užtikrinti, kiek tai priklauso nuo mūsų, konkrečių procedūrų įvykdymą pagal teisės aktuose nustatytus terminus.

Teikdami viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo paslaugas visuomet tam tikrų siūlomų sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą vertiname atsižvelgdami į suformuotą teisminę praktiką nagrinėjant ginčus kylančius viešųjų pirkimų srityje. Todėl matydami, kad PO pateikta pirminė informacija, išskyrus techninę dalį, kurios įvertinimui reikalingos specialios techninės žinios, neatitinka viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų ar suformuotos teisminės praktikos pateikiame siūlymus, kaip šie trūkumai turėtų būti ištaisyti.

Paslaugų teikimo metu PO darbuotojams teikiame konsultacijas susijusias su vykdomais viešaisiais pirkimais. Esant poreikiui, dalyvaujame viešųjų pirkimų komisijų veikloje. Priklausomai nuo PO poreikio, rengiame visus reikalingus viešųjų pirkimų komisijos protokolų projektus.

 

Sprendimas: Tesia Dynamics