Paramos priemonės

 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo paramos sritys 

2014 - 2020 m. ES fondų investicijų patvirtintos paramos priemonės

2014 - 2020 m. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa

2014 - 2020 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

2014 - 2020 m. Europos Sąjungos parama švietimo ir mokslo sektoriui

2014 - 2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės

2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo parama

Valstybės investicijų programa

2014 - 2020 m. Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa

2014 - 2020 m. Lietuvos – Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programa

 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo paramos sritys 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (toliau – LAAIF) paskirtis – pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką aplinkos apsaugos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo, klimato kaitos, atliekų tvarkymo srityse, administruojant aplinkos apsaugos srities specialiųjų programų (Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo, Atliekų tvarkymo ir Klimato kaitos specialiosios programos) lėšas.

 

Įgyvendindamas nuostatuose numatytus veiklos tikslus, LAAIF tikrina ir vertina projektų paraiškas, dalyvauja sudarant finansavimo sutartis, prižiūri ir kontroliuoja paramą gavusių projektų įgyvendinimą, dalyvauja tikrinant ir vertinant mokėjimo prašymus, kontroliuojant jų pagrindu atliekamus mokėjimus, vykdo kitas susijusias funkcijas.

 

Pagrindinės veiklos sritys:

 

1. Aplinkos apsaugos investiciniai projektai, kuriuos įgyvendinus sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos apsaugos efektas.

 

2. Aplinkos taršos mažinimas ir taršos prevencija elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekomis, finansuojant šių atliekų tvarkymo sistemų kūrimą, funkcionavimą ir vystymą, įskaitant ir investicinių projektų įgyvendinimą, visuomenės ir savivaldybių darbuotojų mokymą, švietimą ir informavimą, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekų tvarkymo sistemų kūrimą, funkcionavimą ir vystymą, teikiant dotacijas savivaldybėms ir subsidijas ūkio subjektams.

 

3. Klimato kaitos padarinių švelninimas (išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas) ir prisitaikymas prie klimato kaitos pokyčių.

 

4. Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registro priežiūros funkcijos, užtikrinant Registro tvarkymo funkcijas, registruojant ūkinės veiklos vykdytojams išduotus, turimus, perleistus ir panaikintus Registro objektus.

 

Įgyvendinant numatytas priemones LAAIF tikrina ir vertina projektų paraiškas, dalyvauja sudarant finansavimo sutartis, prižiūri ir kontroliuoja paramą gavusių projektų įgyvendinimą, dalyvauja tikrinant ir vertinant mokėjimo prašymus, kontroliuojant jų pagrindu atliekamus mokėjimus, vykdo kitas susijusias funkcijas.
 

VEPROC Research and Consulting, UAB turi sukaupę patirtį rengiant ir administruojant projektus pagal LAAIF programas, esame dirbę su įvairiomis įstaigomis įgyvendindami skirtingus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos paramos projektus.
 

Kilus klausimams ar siekiant sužinoti daugiau informacijos, teiraukitės: 
Mobilus tel.: +370 618 34218
Telefonas +370 5 2643663
El. paštas: info@veproc.lt

Atgal

 

2014 - 2020 m. ES fondų investicijų patvirtintos paramos priemonės

 

 

 Sektorius

 

 

 Patvirtinta priemonė

 Švietimas ir mokslas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas;

 Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veikos  skatinimas;

 Kompetencijos centrų plėtra;

 Mokslininkų ir tyrėjų kvalifikacijos kėlimas žinioms imliose įmonėse;

 Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas;

 MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas;

 Nepriklausomi MTEP projektai;

 Nevalstybinių neformaliojo vaikų švietimo erdvių , valstybinių ir nevalstybinių  mokyklų modernizavimas;

 Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje;

 Švietimo vertinimo ir stebėsenos sistemų kūrimas;

 Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje;

 Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir  diegimas;

 Viešųjų paslaugų darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas;

 Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybių mokytis  gerinimas;

 Bendri mokslo-verslo projektai;

 Dėstytojų darbo vietų tobulinimas ir technologinis aprūpinimas;

 Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų  grupėms teikimas;

 Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra;

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prienamumo didinimas;

 Lietuvos kvalifikacijų sandaros formavimas, kompetencijų ir kvalifikacijų  vertinimo ir pripažinimo sistemos plėtra;

 Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas;

 Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per  praktinę mokslinę veiklą;

 Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir  integracija į europines infrastruktūras;

 Mokyklų pažangos skatinimas;

 Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas;

 Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas;

 Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas;

 Paskatos ir pagalba besimokantiems;

 Praktinių įgūdžių įgyjimo rėmimas ir skatinimas;

 Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra;

 Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą valdymo, kokybės ir  patrauklumo užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas;

 Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra;

 Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijos pripažinimas;

 Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių  sistemų plėtra;

 Studijų kokybės gerinimas;

 Studijų prieinamumo didinimas;

 Studijų sistemos tobulinimas;

 Studijų tarptautiškumo didinimas;

 Švietimo prieinamumo didinimas;

 Energijos taupymas ir  renovacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+;

 Auditas pramonei LT;

 Dalinis palūkanų kompensavimas;

 Daugiabučių namų atnaujinimas;

 Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas;

 Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste;

 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje;

 Iškastinį kurą naudojančių katilinių modernizavimas;

 Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas;

 Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra;

 Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas;

 Verslas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dalinis palūkanų kompensavimas;

 Dizainas LT;

 DPT pramonei LT;

 E-verslas LT;

 Eco konsultantas LT;

 Eco-inovacijos LT;

 Eco-inovacijos LT+;

 Expo konsultantas LT;

 Expo sertifikatas LT;

 Inkubatoriai LT+;

 Invest FP;

 Kompetencijos LT;

 Kompetencijų vaučeris;

 Naujos galimybės LT;

 Procesas LT;

 Regio Invest LT+;

 Subsidijos verslo pradžiai;

 Tarptautiškumas LT;

 Technoinvestas;

 Verslo klasteris LT;

 Verslo konsultantas LT;

 Verslumas FP;

 Verslumas LT;

 Verslumo skatinimas 2014-2020;

 Žmogiškieji ištekliai Invest LT+;

 Turizmas

 

 

 Nacionalinių turizmo maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei turizmo  ženklinimo infrastruktūros plėtra;

 Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara;

 Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės  infrastruktūros plėtra;

 Viešasis valdymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas;

 Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas;

 Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veikos  gerinimas;

 Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse;

 Paslaugų ir asmenų aptarnavimo organizavimo gerinimas viešojo valdymo  institucijose;

 Personalo valdymo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose  tobulinimo iniciatyvų skatinimas;

 Savivaldybių viešojo valdymo institucijų ir įstaigų veiklos gerinimas;

 Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas;

 Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas;

 Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių  kompetencijų centralizuotas stiprinimas;

 Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas;

 Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų  aptarnavimo kokybės gerinimui;

 Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įtraukimo į  viešojo valdymo procesus skatinimas;

 Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo  procesuose skatinimo iniciatyvos;

 Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu  lygmeniu;

 Užimtumas ir socialinė  sanglauda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 54+;

 Akademija LT;

 Asmenų, priklausančių nuo psichoaktyvių medžiagų, socialinė integracija;

 Bedarbių integracija į darbo rinką;

 Diskriminacijos mažinimas;

 Inomokymai;

 Institucinės globos pertvarka;

 Integrali pagalba į namus;

 Jaunimo užimtumo didinimas;

 Kompleksinės paslaugos šeimai;

 Lietuvos darbo biržos administracinių gebėjimų ugdymas;

 Moterų ir vyrų lygybės skatinimas;

 Neįgaliųjų profesinė reabilitacija;

 Parama darbui;

 Parama neįgaliesiems socialinėse įmonėse;

 Romų socialinė integracija;

 Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką;

 Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas;

 Socialinio būsto fondo plėtra;

 Socialinių paslaugų sistemos stiprinimas;

 Socialinių paslaugų teikimas epilepsija sergantiems neįgaliesiems;

 Subsidijos verslo pradžiai;

 Verslumo skatinimas 2014-2020;

 Vilniaus teritorinės darbo biržos infrastruktūros kokybės ir prieinamumo  gerinimas;

 Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmai;

 Informacinė visuomenė

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atvirų duomenų sąveikumas ir optimizavimas;

 Elektroninės sveikatos paslaugos;

 Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios  interneto prieigos infrastruktūroje;

 Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai;

 IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga;

 Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida;

 Lietuvių kalba informacinėse technologijose;

 Naujos kartos prieigos plėtra;

 Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas;

 Aplinkosauga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas;

 Aplinkos oro kokybės gerinimas;

 Atliekų tvarkymo sistemos valdymas;

 Biologinės įvairovės apsauga;

 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir  plėtra,  įmonių valdymo tobulinimas;

 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas;

 Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra;

 Komunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtra;

 Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti pajėgumų plėtra;

 Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra;

 Kraštovaizdžio apsauga;

 Pajūrio juostos tvarkymas;

 Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas;

 Potvynių rizikos valdymas;

 Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas  lankymui;

 Užterštų teritorijų tvarkymas;

 Vandens išteklių valdymas ir apsauga;

 Vandens telkinių būklės gerinimas;

 Vandentvarkos fondas;

 Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių-rekreacinių objektų  tvarkymas;

 Sveikatos apsauga ir gerovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo ir sveiko  senėjimo srityje;

 Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo  paslaugų kokybės prieinamumo gerinimas;

 Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo paslaugų kokybės ir  prieinamumo gerinimas;

 Kraujotakos sistemos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir  prieinamumo gerinimas;

 Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros  gerinimas;

 Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų  infrastruktūros tobulinimas;

 Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo  didinimas;

 Priklausomybės ligų profilaktikos , diagnostikos ir gydymo kokybės ir  prieinamumo gerinimas;

 Skubios pagalbos traumų ir nelaimingų atsitikimų bei išorinių priežasčių  atvejais infrastruktūros tobulinimas;

 Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti;

 Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių  ligų srityje;

 Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems;

 Sveikatos priežiūros paslaugų traumų ir nelaimingų atsitikimų bei kitų išorinių  priežasčių atvejais kokybės ir prieinamumo gerinimas;

 Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas;

 Sveiko senėjimo skatinimo iniciatyvos;

 Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu;

 Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas;

 Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir  prieinamumo gerinimas;

 Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros  paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas;

 Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas;

 Regioninė plėtra

 

 

 

 

 

 

 

 

 Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra;

 Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas;

 Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų  tikslinėse teritorijose;

 Miestų kompleksinė plėtra;

 Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I;

 Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II;

 Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas;

 Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas;

 Vietos plėtros strategijų rengimas;

 Moksliniai tyrimai ir  inovacijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ikiprekybiniai pirkimai LT;

 InoConnect;

 Inogeb LT;

 Inoklaster LT;

 Inopatentas;

 Inovaciniai čekiai;

 Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai;

 Smartinvest LT;

 Smartinvest LT+;

 SmartParkas LT;

 Technoinvestas;

 Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per  praktinę mokslinę veiklą;

 Susisiekimo infrastruktūra  (transportas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplinkos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose;

 Darnaus judumo priemonių diegimas;

 Darnaus judumo sistemų kūrimas;

 Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas;

 Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle;

 Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste;

 Laivybos sąlygų vandens transporte užtikrinimas;

 Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas;

 Miestų aplinkkelių tiesimas;

 Miestų transporto infrastruktūros vystymas įgyvendinant valstybei svarbius  jungtinius projektus;

 Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose;

 Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra;

 TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių  transporto sąveikos gerinimas;

 Regionų pasiekiamumo gerinimas;

 Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas;

 Viešojo transporto paslaugų prieinamumo didinimas;

 Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas;

 Vietinių kelių vystymas;

 Techninė parama

 

 

 

 ES investicijų vertinimas;

 Informavimas apie veiksmų programą;

 Komunikacija apie ES investicijas;

 Veiksmų programos administravimas;

 Kultūra

 

 

 

 

 

 

 Aktualizuoti kultūros paveldo objektus;

 Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus;

 Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą;

 Modernizuoti kultūros infrastruktūrą;

 Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą;

 Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą;

 Viešojo ir privataus kultūros paveldo pritaikymas visuomenės poreikiams;

 Energetika

 

 

 

 

 Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra;

 Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra;

 Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra;

 Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra;

 Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas;

 

 

 

Kilus klausimams ar siekiant sužinoti daugiau informacijos, teiraukitės: 
Mobilus tel.: +370 618 34218

Telefonas +370 5 2643663
El. paštas: info@veproc.lt

Atgal 

 

2014 - 2020 m. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa

 

Interreg V-A Lietuvos - Lenkijos programa yra 2007-2013 m. Lietuvos - Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tęsinys. Europos Komisija 2014-2020 metų Programą patvirtino 2015 m. gruodžio 15 d.

 

Bendrasis programos tikslas 2014 - 2020 m. laikotarpiu - skatinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą pasienio regione, imantis bendrų abipus sienos veiksmų. Programa siekia prisidėti prie regiono augimo bei gyvenimo kokybės gerinimo, glaudžiai bendradarbiaujant abipus sienos programos teritorijoje gyvenantiems žmonėms ir institucijoms.

 

Programos teritoriją apima 5 Lietuvos pietvakarių apskritis ir 3 šiaurės rytų Lenkijos apskritis:

 • Marijampolės apskritis (Lietuva);
 • Alytaus apskritis (Lietuva);
 • Tauragės apskritis (Lietuva);
 • Kauno apskritis (Lietuva);
 • Vilniaus apskritis (išskyrus Vilniaus miestą) (Lietuva);
 • Balstogės apskritis (Lenkija);
 • Elko apskritis (Lenkija);
 • Suvalkų apskritis (Lenkija).

 

Bendra Programos įgyvendinimui skiriama suma yra 62,5 mln eurų, iš kurių 53,1 mln. eurų skiria Europos regioninės plėtros fondas.

 

Programos prioritetai:

 

1. Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas (20,01 mln. eurų);

1.1. Sustiprinti tvarų gamtinio ir kultūrinio paveldo naudojimą turizmui bendradarbiavimo per sieną teritorijoje;

 

2. Tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas (14,53 mln. eurų);

2.1. Skatinti verslo kūrimą, plėtrą ir bendradarbiavimą planuojant geresnes paramos verslui paslaugas;

2.2. Sumažinti nedarbą taikant koordinuotas užimtumo abiejose sienos pusėse iniciatyvas;

 

3. Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir diskriminacija (9,69 mln. eurų);

3.1. Pagerinti socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą gyventojams abiejose sienos pusėse kovojant su socialine atskirtimi ir skurdu;

 

4. Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas (14,53 mln. eurų);

4.1. Susitiprinti institucijų bendradarbiavimą per sieną, siekiant plėtoti geriau interguotą ir geresnės kokybės viešąjį valdymą ir viešąsias paslaugas programos teritorijoje.

 

 

Kilus klausimams ar siekiant sužinoti daugiau informacijos, teiraukitės: 
Mobilus tel.: +370 618 34218

Telefonas +370 5 2643663
El. paštas: info@veproc.lt

Atgal 

 

2014 - 2020 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa 
 

Europos Komisija 2014-2020 metų Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą patvirtino 2015 m. lapkričio 30 d. Programos tikslas yra prisidėti prie darnios socialinės ir ekonominės pasienio regionų plėtros ir taip didinti jo konkurencinį pranašumą, siekti, kad regionas taptų patrauklus gyventi ir lankytis.

 

Programos apima šias teritorijas:

 • Klaipėdos apskritis (Lietuva);
 • Telšių apskritis (Lietuva);
 • Šiaulių apskritis (Lietuva);
 • Panevėžio apskritis (Lietuva);
 • Utenos apskritis (Lietuva);
 • Kauno apskritis (Lietuva);
 • Kuržemės regionas (Latvija);
 • Žiemgalos regionas (Latvija);
 • Latgalos regionas (Latvija).

 

Projektams iš dalies finansuoti skirta 51,6 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

 

Programa finansuoja 85% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto partnerių tinkamas finansuoti nuosavas įnašas į projekto biudžetą, siekiant gauti Europos regioninės plėtros fondo dalinį finansavimą, yra 15%.

 

Finansavimo prioritetai:

 

1. Tvari ir švari aplinka bendradarbiaujant (16,41 mln. eurų);

 

2. Darbo jėgos judumo ir užimtumo skatinimas (21,27 mln. eurų);

 

3. Socialinė įtrauktis kaip išankstinė teritorinės plėtros sąlyga (12,15 mln. eurų);

 

4. Gyvenimo kokybės gerinimas, didinant viešųjų paslaugų ir viešojo administravimo institucijų veiksmingumą (10,94 mln. eurų).

 

Kilus klausimams ar siekiant sužinoti daugiau informacijos, teiraukitės: 

Mobilus tel.: +370 618 34218
Telefonas +370 5 2643663
El. paštas: info@veproc.lt

Atgal 

 

2014 - 2020 m. ES paramos Švietimo ir mokslo ministerijos planuojamos priemonės

 

2014 m. prasidėjo naujas Europos Sąjungos (toliau - ES )paramos fondų programos laikotarpis, kuriame išlieka investicijos į švietimo ir mokslo sritis. Iš  ES struktūrinių fondų investicijų Veiksmų programos prioritetų, Švietimo ir mokslo sritims aktualiausi 1 ir 9 prioritetai:
1. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas;
9. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas;

 

Planuojama, kad paramos lėšos bus paskirstytos pagal šiuos uždavinius:

9. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas.
9.1. Investicijos į švietimą, profesinį mokymą siekiant suteikti įgūdžių ir užtikrinti mokymąsi visą gyvenimą, tobulinant švietimo ir mokymo infrastuktūrą (837 mln. Lt).

 9.1.1.  Tobulinti ir koncentruoti  studijų infrastruktūrą, siekiant  aukštesnės studijų kokybės - 198  mln. Lt

 9.1.2. Padidinti kokybiško  profesinio suaugusiųjų mokymo  prieinamumą investuojant į  infrastruktūrą - 259 mln. Lt

 9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir  neformaliojo švietimo  veiklos  efektyvumą - 380 mln. Lt

 

9.2 Mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimas ir mokyklos nebaigimo prevencija lygių galimybių gauti geros kokybės ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą užtikrinimas panaudojant grįžimui į švietimo ir mokymo procesą skirtus mokymosi būdus, įskaitant formalųjį, neformalųjį mokymąsi ir savišvietą (ESF - 269 mln. Lt).

 9.2.1. Pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus  skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje - 148  mln. Lt

 9.2.2. Sumažinti anksti iš švietimo sistemos  pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos  nebaigusių asmenų skaičių  - 121 mln. Lt

 

9.3. Aukštojo ir lygiaverčio jam mokslo kokybės, veiksmingumo ir prieinamumo didinimas siekiant didesnės studentų įtraukties ir geresnio mokymosi pažangumo, atkreipiant dėmesį į atskirties grupes (ESF - 642 mln. Lt).

 9.3.1. Siekiant geresnės studijų  atitikties darbo rinkos ir  visuomenės poreikiams gerinti  studijų kokybę ir didinti studijų  prieinamumą - 200 mln. Lt

 9.3.2. Stiprinti aukštojo mokslo  stebėseną, išorinį vertinimą ir  efektyvų studijų valdymą, siekiant  nuolatinio studijų kokybės gerinimo  - 48 mln. Lt

 9.3.3. Sustiprinti viešojo sektoriaus  tyrėjų gebėjimus bei pajėgumus  vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas -  394 mln.Lt

 

9.4. Vienodų galimybių formaliai, neformaliai ir savarankiškai mokytis visą gyvenimą suteikimas visoms amžiaus grupėms, darbuotojų žinių, įgūdžių ir kompetencijos ugdymas ir lanksčių mokymosi būdų, be kita ko pasitelkiant profesinį mokymą ir įgytos kompetencijos pripažinimą, skatinimas (ESF - 292 mln. Lt).

 9.4.1. Padidinti profesinio ir  suaugusiųjų mokymo atitiktį  darbo rinkos poreikiams ir  patrauklumą - 188 mln. Lt

 9.4.2. Sukurti sąlygas ir paskatas  mokymuisi visą gyvenimą,  užtikrinant veiksmingą pagalbą  tobulinantis - 104 mln. Lt

 9.4.3. Didinti žmogiškųjų išteklių  konkurencingumą (ŪM)

 

1. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas

1.1 Mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) infrastruktūros tobulinimas, gebėjimų plėtoti MTI stiprinimas ir kompetencijos centrų, ypač europinės svarbos, veiklos skatinimas (ERPF).

 1.1.1 Siekti aktyvesnio turimos ir naujai kuriamos MTEPI infrastruktūros panaudojimo (ŠMM) - 847 mln. Lt. 

 

 

1.2. Verslo investicijų į MTI skatinimas, įmonių, MTI centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus ryšių bei sąveikos plėtojimas, visų pirma skatinant investicijas į produktų ir paslaugų plėtrą, technologijas, socialines ir viešosioms paslaugoms teikti skirtas inovacijas; taip pat paklausos, jungimosi į tinklus, grupių ir atvirų inovacijų skatinimas pagal pažangiosios specializacijos strategiją remiant technologinius ir taikomųjų mokslų tyrimus, bandomųjų linijų diegimą, išankstinio produktų patvirtinimo veiksmus ir didelio poveikio technologijų pažangiosios gamybos pajėgumus, pirminės gamybos bei bendrosios paskirties technologijų sklaidą (ERPF). 

 1.2.1. Padidinti mokslinių tyrimų,  eksperimentinės plėtros ir inovacijų  veiklų aktyvumą privačiame  sektoriuje (ŪM)

 1.2.2. Padidinti įmonių  inovatyvumą, plėtojant inovacijoms  kurti ir diegti palankią aplinką  (ŪM)

 

 1.2.3. Padidinti žinių komercinimo  ir technologijų perdavimo mastą  (ŠMM) - 370 mln. Lt

 

Kiti švietimui ir mokslui aktualūs 2014 - 2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioritetai 

4 VP prioritetas “Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir naudojimo skatinimas” (4.3. Energijos vartojimo efektyvumo, pažangaus energijos valdymo ir atsinaujinančiosios energijos vartojimo viešosiose infrastruktūrose, įskaitant viešuosius pastatus ir gyvenamųjų namų sektorių, rėmimas).

 

7 VP prioritetas “Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” (7.4. Jaunimo, visų pirma nedirbančio ir nesimokančio, įskaitant marginalizuotų bendruomenių jaunimą ir tą, kuriam kyla socialinės atskirties pavojus, ilgalaikė integracija į darbo rinką, taip pat ir įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą).

 

8 VP prioritetas “Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu” (8.6. Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas).

 

10 VP prioritetas “Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas” (10.1.1 Diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą; 10.1.2. Didinti viešojo valdymo procesų skaidrumą ir atvirumą; 10.1.3. Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės poreikiams).

 

 

Kilus klausimams ar siekiant sužinoti daugiau informacijos, teiraukitės:
Mobilus tel.: +370 618 34218
Telefonas +370 5 2643663
El. paštas: info@veproc.lt

Atgal

 

2014 - 2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės
 

ES kaimo plėtros tikslas - užtikrinti subalansuotą teritorinę kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą.

Šios programospriemonės įgyvendinamos „iš apačios į viršų“ metodu, kai bendradarbiaujant vietos gyventojams, verslo atstovams bei vietos valdžios sektoriams išskiriami konkretūs teritorijos gyventojų poreikiai ir jiems tenkinti numatomi veiksmai.

Pagal Kaimo plėtros programą 2014 - 2020 m. buvo numatytos šios priemonės ir veiklos sritys:
 

 „ Žinių perdavimas ir informavimo veikla“

 • Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui;
 • Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai.

 „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“

 • Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis.

 „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“

 • Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose.

 „Investicijos į materialųjį turtą“

 • Parama investicijos į žemės ūkio valdas;
 • Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą;
 • Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą.

 „Ūkio ir verslo plėtra“

 • Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui;
 • Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse;
 • Parama smulkiems ūkiams;
 • Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai;
 • Išmokos ūkius perleidžiantiems ūkininkams.

 „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

 • Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą;
 • Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai;
 • Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį.

 „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“

 • Miško įveisimas ir miškingų plotų kūrimas;
 • Miškų gaisrų, stichinių nelaimių ir katastrofinių įvykių žalos prevencija ir atlyginimas;
 • Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė;
 • Investicijos į miškininkystės technologijas ir į miško produktų perdirbimą ir rinkodarą.

 „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“

 • Išmokos už agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities įsipareigojimus;
 • Parama Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimui.

 „Ekologinis ūkininkavimas“

 • „Natura 2000“ išmokos ir su Bendrąja vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos;
 • Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių;
 • Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų išsaugojimas.

 „Bendradarbiavimas“

 • Parama veiklos grupių kūrimui ir veiklai;
 • Parama bandomiesiems projektams ir naujų produktų, procesų ir technologijų plėtrai;
 • Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui;
 • Parama trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų skatinimui vietos lygmeniu;
 • Parama klasterių kūrimui.

 „Rizikos valdymas“

 • Draudimo įmokų kompensavimas.

„LEADER programa“

 • Parengiamoji parama;
 • Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS;
 • VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas;
 • Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui.

 

Kilus klausimams ar siekiant sužinoti daugiau informacijos, teiraukitės: 
Mobilus tel.: +370 618 34218
Telefonas +370 5 2643663
El. paštas: info@veproc.lt

2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo parama

 

Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika, ir Lichtenšteino Karalystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus.

 

Pirmasis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpis apėmė 2004-2009 metus. Šiuo laikotarpiu Lietuvai buvo skirta 67,3 milijonai eurų Norvegijos ir EEE paramos įvairiems projektams ir subsidijų schemoms Lietuvoje įgyvendinti.

 

Antrasis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpis apima 2009-2014 metus. Šiuo laikotarpiu Lietuvai skirta 84 milijonai eurų Norvegijos ir EEE paramos įvairiems projektams šalyje įgyvendinti. Planuojama, kad paramos įgyvendinimo laikotarpis tęsis iki 2017 metų vidurio.

 

Trečiasis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpis apima 2014-2021 metus. Šiuo laikotarpiu Lietuvai skirta 117,6 milijonai eurų EEE ir Norvegijos investicijų įvairiems projektams šalyje įgyvendinti. Iš jų:

 • EEE finansinių mechanizmų lėšos - 56,2 mln. Eur;
 • Norvegijos finansinių mechanizmų lėšos - 61,4 mln. Eur.

 

Finansinių mechanizmų lėšos galės būti skirtos šioms sritims:

 • Psichikos sveikatai visose srityse, rizikos grupės vaikų ir jaunimo gerovės užtikrinimui;

 • Pilietinės visuomenės stiprinimui (NVO fondas);

 • Teisingumui ir vidaus reikalams;

 • Bendriems moksliniams tyrimams;

 • Inovacijų plėtrai bei konkurencingumo didinimui bendradarbiaujant su šalimis donorėmis;

 • Kultūriniui verslumui, kultūros paveldui, kultūros įvairovei/dialogui ir tarptautiniams mainams.

Šio laikotarpio parama bus įgyvendinama programiniu principu. Programas rengs ministerijos, jas sudarys iš anksto numatyti projektai ir projektai, atrinkti atvirų skelbiamų konkursų būdu. Daugumą programų mūsų šalies institucijos įgyvendins dvišalės partnerystės pagrindu, įtraukiant paramą teikiančių šalių atsakingas institucijas. Siekiant kuo labiau koncentruoto ir juntamo paramos poveikio, lėšos bus skiriamos apibrėžtoms sritims.
 
 
Kilus klausimams ar siekiant sužinoti daugiau informacijos, teiraukitės: 
Mobilus tel.: +370 618 34218
Telefonas +370 5 2643663
El. paštas: info@veproc.lt

Valstybės investicijų programa
 

Remiantis valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių, savivaldybių įstaigų ir įmonių pateiktais investicijų projektais ir atitinkamų ministerijų pasiūlymais dėl valstybės investicijų paskirstymo laikantis preliminarių limitų pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus, rengiama valstybės investicijų programa (VIP), kurioje išdėstoma valstybės investavimo strategija. Šioje programoje ir numatomos lėšos, reikalingos valstybės remiamų programų investicijų projektams įgyvendinti. Programa sudaroma ne mažiau kaip trejiems metams. Prireikus Valstybės investicijų programa kasmet tikslinama, atsižvelgiant į valstybės lėšų, numatomų skirti investicijoms, ir ekonominės politikos dokumentų pokyčius.

 

Valstybės kapitalo investicijos - valstybės lėšos, skirtos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms bei kitiems ūkio subjektams (toliau – viešieji subjektai).

Valstybės kapitalo investavimo sritys: valstybės valdymas, krašto, sveikatos, socialinė, aplinkos ir visuomenės apsauga, viešoji tvarka, švietimas, kultūra, žemės ūkis, transportas ir ryšiai bei kita veikla. Investavimo į atitinkamą sritį prioritetus, tvirtina valstybės institucijos ir įstaigos.

Pagal šiuos prioritetus ūkio subjektai nustatyta tvarka rengia investicijų projektus. Parengti investicijų projektai teikiami valstybės institucijoms ir įstaigoms pagal valdymo sritis. Jose sudarytos atrankos komisijos, neviršydamos valstybės kapitalo investicijų preliminarių limitų, atrenka tam tikrais metais siūlomus įgyvendinti investicijų projektus. Tada pasiūlymai teikiami Finansų ministerijai, kuri, atsižvelgdama į preliminarų kapitalo investicijoms numatytų lėšų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus, rengia Valstybės investicijų programą. Ši programa sudaroma ne mažiau kaip trejiems metams ir tvirtinama kartu su atitinkamų metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu.

 

Patvirtinus Valstybės investicijų programą valstybės institucijos ir įstaigos patvirtina valstybės kapitalo investicijų į atitinkamą sritį trejų metų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus. Už valstybės investicijų naudojimą atsako viešieji subjektai, kurie yra faktiniai darbų užsakovai. Jie ne rečiau kaip kas pusmetį nustatyta tvarka Finansų ministerijai teikia informaciją:

 • apie tai, kaip naudojamos (ar nepažeidžiamos sutarties sąlygos, ar lėšos naudojamos taupiai) valstybės kapitalo investicijos;
 • apie investicijų projekto vertinimo kriterijų įvykdymą įgyvendinus investicijų projektą;
 • apie lėšų naudojimą pagal kiekvieną investavimo prioritetą.

Kilus klausimams ar siekiant sužinoti daugiau informacijos, teiraukitės: 
Mobilus tel.: +370 618 34218
Telefonas +370 5 2643663
El. paštas: info@veproc.lt

 

2014 - 2020 m. Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa

 

Programos tikslas stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų per kartu įgyvendinamus ES projektus ( socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, aplinkos, turizmo, saugumo srityse), kuriais siekiama iš esmės gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose.

Programos teritoriją apima 5 Lietuvos apskritis, 4 Baltarusijos regionus ir 2 Latvijos regionus:

 • Alytaus apskritis (Lietuva);
 • Vilniaus apskritis (Lietuva);
 • Utenos apskritis (Lietuva);
 • Kauno apskritis (Lietuva);
 • Panevėžio apskritis (Lietuva);
 • Vitebsko regionas (Baltarusija);
 • Gardino regionas (Baltarusija);
 • Minsko regionas (Baltarusija);
 • Mogiliovo regionas (Baltarusija);
 • Latgalės regionas (Latvija);
 • Zemgalės regionas (Latvija).

Programos įgyvendinimui numatyta skirti 74 mln. eurų ES paramos lėšų. 

 

Kilus klausimams ar siekiant sužinoti daugiau informacijos, teiraukitės: 
Mobilus tel.: +370 618 34218
Telefonas +370 5 2643663
El. paštas: info@veproc.lt

Atgal

 

 2014 - 2020 m. Lietuvos – Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programa

 

Programos tikslas skatinti ir plėsti bendradarbiavimą per sieną tarp Lietuvos ir Rusijos pasienio regionų tęsiant anksčiau pradėtą bendradarbiavimą pagal 2004–2006 m. TACIS Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos kaimynystės programą ir 2007–2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą. 

Programos teritoriją apima 7 Lietuvos apskritis ir Kaliningrado sritį:

 • Alytaus apskritis (Lietuva);
 • Kauno apskritis (Lietuva);
 • Klaipėdos apskritis (Lietuva);
 • Marijampolės apskritis (Lietuva);
 • Šiaulių apskritis (Lietuva);
 • Tauragės apskritis (Lietuva);
 • Telšių apskritis (Lietuva);
 • Kaliningradas (Rusija).

Programos įgyvendinimui numatyta skirti daugiau kaip 17 mln. eurų ES paramos lėšų. Taip pat papildomai programos biudžete numatyta 8,5 mln. eurų Rusijos Federacijos lėšų, skirtų projektų įgyvendinimui Rusijos Federacijos teritorijoje. 

 

Kilus klausimams ar siekiant sužinoti daugiau informacijos, teiraukitės: 

Mobilus tel.: +370 618 34218
Telefonas +370 5 2643663
El. paštas: info@veproc.lt

Atgal

Sprendimas: Tesia Dynamics