Lydintys dokumentai

 

Atliekame visų projektą lydinčių techninių dokumentų rengimą:

 

Statinio techninis projektas

 

Rengiame gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų, inžinerinių statinių (vandentiekio, nuotekų šalinimo ir elektros tinklai) naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto techninius projektus.

 

Taip pat teikiame projektavimo valdymo paslaugas, t.y. užsakovui įgaliojus:

• parengiame ir pateikiame savivaldybės administracijos atitinkamai tarnybai paraiškas statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti;

•  rengiame statinio projektavimo užduotį;

• organizuojame statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų inžinerinius, geodezinius, topografinius tyrinėjimus, inžinerinius geologinius, geotechninius bei kitus tyrimus, rekonstruojamo ar kapitališkai remontuojamo statinio konstrukcijų, statinio inžinerinių sistemų tyrimus, matavimus, jų techninės būklės vizualinį įvertinimą;

•  parengiame kitus privalomuosius projekto rengimo dokumentus;

•  gauname statybos leidimą.

 

Techninį projektą rengiame vadovaudamiesi LR Statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas ir ekspertizė.

Atgal

 

Pastato energijos vartojimo auditas

 

Energijos vartojimo auditas pastatuose – namo atitvarų ir jame esančių inžinerinių sistemų patikrinimas ir įvertinimas efektyvaus energijos vartojimo požiūriu ir pagrįstų energijos taupymo priemonių parinkimas STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.
 

Pastato energijos vartojimo auditai atliekami siekiant gauti finansavimą renovacijos darbams. Pastato energijos vartojimo auditai atliekami siekiant sužinoti pastato techninę bei inžinerinių sistemų būklę, bei parinkti efektyviausias energiją taupančias priemones. Pastato energijos vartojimo auditai atliekami gyvenamiesiems bei viešiesiems pastatams.

 

Energijos vartojimo auditų rengimas

 

Efektyvus energijos išteklių ir energijos vartojimas yra vienas svarbiausių ilgalaikių Lietuvos energetikos strateginių tikslų, todėl pastatų renovacijai Lietuvoje skiriama nemažai įvairių fondų lėšų. Pastatų energetiniam efektyvumui įvertinti yra parengtos išsamios metodikos.

 

Visuomeniniams pastatams atliekamas išsamusis energijos auditas, pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4‑184 patvirtintą metodiką. Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito tikslas – įvertinti esamą pastato atitvarų ir statinio inžinerinių sistemų būklę, nustatyti veiksnius, lemiančius energijos ir šalto vandens sąnaudas, parinkti tinkamas priemones, leisiančias sumažinti ne tik pastato energijos ir šalto vandens sąnaudas, bet ir pagerinti komfortines sąlygas, padidinti pastato ar atskirų jo dalių gyvavimo trukmę.

 

Atlikdami energinius auditus, vadovaujamės nustatytais teisės aktais, metodiniais reikalavimais ir normomis. Mūsų specialistai turėdami ilgametę praktiką energinių auditų ruošimo srityje, atlieka nuoseklią pastato ir jo inžinerinių sistemų apžvalgą, taip pat atlieka matavimus, reikalingus patalpų mikroklimato parametrų nustatymui, bei termovizinius tyrimus. Tik nuodugni pastato apžiūra ir žiniomis grįsti skaičiavimai gali suteikti užsakovui tikslią informaciją apie pastato energetinę būklę.

Atgal

 

Termovizija

 

Kiekvienas kūnas spinduliuoja įvairias elektromagnetines bangas. Tai vyksta dėl jame vykstančių tarpmolekulinių procesų. Iš visų elektromagnetinės spinduliuotės rūšių galima išskirti vieną, kuri vyksta visuose kūnuose - tai šiluminis spinduliavimas. Trumpai tariant, visi kūnai, šiltesni už absoliutų nulį, išspinduliuoja įvairaus ilgio infraraudonųjų spindulių (šilumines) bangas. Prietaisai gebantys vizualizuoti kūno infraraudonają spinduliuotę, vadinami infraraudonųjų spindulių kameromis arba termovizoriais. Nuotraukos daromos termovizoriumi vadinamos termonuotraukomis, o pati termovizija -  tai gebėjimas suprasti ir analizuoti termovizoriumi gautą informaciją.  Infraraudonųjų spindulių termografu -  termovizoriumi, mes galime pamatuoti tiriamo objekto išskirtą infraraudoną elektromagnetinę energiją, sudaryti objekto termogramas ir atvaizduoti informaciją mums suprantamu regimuoju vaizdu.


Termografinis objektų tyrimas vaizdžiai parodo pastato atitvarų ir inžinerinių sistemų defektus. VEPROC Research and Consulting, UAB  termovizinius tyrimus naudoja atlikdamas objektų energinius auditus, pastatų techninę priežiūrą statybos metu, statybos darbų broko, inžinerinių sistemų montavimo bei jų izoliacijos defektų nustatymo darbus. 

 

Nesvarbu ar pastatas senas, ar naujas, potencialių šilumos nutekėjimų gali pasitaikyti visur. Energijos vartotojų lūkesčiai sumažinti pastatų šildymo sąnaudas ir racionaliai investuoti į pastatų modernizavimą verčia ieškoti efektyvių šilumos energijos nuostolių ir izoliacijos būklės įvertinimo būdų. Termografinis infraraudonųjų spindulių matavimas suteikia galimybę problemas, kurios iškyla užsakovams pradėti nagrinėti didesniu mastu, palaipsniui mažinant apimtis ir tiriant atskirus mazgus, taip identifikuojant konkretaus objekto trūkumus. Dažniausios problemos susijusios su šilumos nuostoliais daugiabučiuose pastatuose yra pastato atitvarai, sujungimai tarp perdangų ir panelių, šilumos tilteliai tarp panelių sandūrų su balkonų ir lodžijų perdangomis. Privačiuose namuose, dažnai pasitaiko apšiltinamojo sluoksnio storio trūkumas ant stogo perdangos ir sienose esančios šiluminės izoliacijos užpildymo netolygumas.

 

Siekiant išvengti  šilumos energijos nutekėjimų, atlikus objekto termografinį tyrimą, galime patarti kokių priemonių reikėtų imtis. Termovizinius tyrimus atliekame pačia naujausia įranga, pastatus tiriame nuodugniai ir išsamiai. Problemines vietas identifikuojame ir aiškiai aprašome termovizinio tyrimo ataskaitoje. 

Atgal

 

Energinio naudingumo sertifikavimas

 

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas - reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas. 

 

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas vykdomas įgyvendinant 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo nuostatas. Pastato energinio naudingumo sertifikatas - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas sertifikatas, kuriame pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ Reglamento reikalavimus įvertintas pastato energijos suvartojimas ir nurodoma energinio naudingumo klasė. Išskiriamos 9 energinio naudingumo klasės: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G, kur A++ – aukščiausia klasė (mažiausias suvartojimas) , G – žemiausia (didžiausias suvartojimas). Naujai pastatytų pastatų (pastato dalių) energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C. Didesnių kaip 1000 kvadratinių metrų naudingojo ploto kapitaliai renovuojamų pastatų (pastato dalių) energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip D.

 

Energinio naudingumo sertifikatas privalomas:

- naujai statomiems pastatams; 
- kapitaliai renovuojamiems pastatams, kurių naudingas plotas didesnis kaip 1000 kvadratinių metrų.
- parduodant ar išnuomojant pastatus arba patalpas.

 

Pastatams virš 1000 m2 sudaromas statinio techninis energetinis pasas. 

 

Energinius sertifikatus rengiame greitai, kokybiškai ir konkurencingomis kainomis. Esant poreikiui galime atlikti platesnius tyrimus, bei papildomus matavimus.

Atgal

 

Statybos darbų sąmatų rengimas

 

Sąmatų sudarymui siūlome šias paslaugas:

  

  • Atliekame matavimus statybų objekte ir po to parengiame statybos darbų sąmatos skaičiavimus;
  • Tikriname jau sudaryta sąmatą ir konsultuojame iškilusiais klausimais;
  • Sudarome statybos bei inžinerinių darbų lokalines sąmatas ES paramai gauti, fiziniams asmenims, bankams ar kt.;
  • Parengiame konkursinės sąmatas;
  • Vykdome objektų kontrolę;
  • Kvalifikuotai konsultuojame sprendžiant visus su sąmata iškilusius klausimus.

 Atgal

 

 

 

 

 

 

 

Sprendimas: Tesia Dynamics