Apie projektų administravimą

Projektų administravimas yra vienas svarbiausių projekto įgyvendinimo etapų. Tai ypač svarbu tiems projektams, kuriems skirta Europos Sąjungos fondų, Lietuvos ir užsienio valstybių verslo paramos ir plėtros skatinimo programų parama bei Lietuvos ir užsienio bankų kreditavimas. Kartu administruodami projektus mes prisiimame atsakomybę efektyviai kontroliuoti ir reguliuoti projekto įgyvendinimą bei įgyvendimo metu atsirandančius pokyčius, nes mūsų tikslas - optimizuoti projekto rezultatus.

 

Galime Jums pasiūlyti projektų administravimas paslaugas:

 

Uždavinys

Rezultatas

Įgyvendinimo plano parengimas.

Parengtas ir pateiktas detalus veiklos planas visam projekto vykdymo laikotarpiui.

Projekto mokėjimo prašymų teikimo grafiko parengimas, esant poreikiui koregavimas ir derinimas su įgyvendinančia institucija bei su tuo susijusių konsultacijų teikimas.

Parengtas projekto mokėjimo prašymų teikimo grafikas. Nuolatinė stebėsena ir patikslinimas. Suderinimas su projekto vykdytoju ir įgyvendinančia institucija, konsultavimas.

Mokėjimų prašymų rengimas nustatytais terminais, perkančiosios organizacijos konsultavimas susijusiais klausimais.

Parengti mokėjimo prašymai pagal nustatytą tvarką ir sudarytą grafiką. Parengti mokėjimo prašymų patikslinimai ir suteiktos konsultacijos.

Projekto ataskaitų rengimas ir konsultavimas.

Parengtos ir suderintos projekto ataskaitos ir suteiktos susijusios konsultacijos.

Pirkimo plano parengimas, koregavimas ir derinimas su įgyvendinančia institucija.

Suderintas ir parengtas projekto pirkimų planas. Esant poreikiui, patikslintas pirkimų planas.

Projekto pirkimų plane numatytais terminais, numatytų pirkimų dokumentų rengimas ir pateikimas perkančiajai organizacijai. Pirkimo dokumentų derinimas, taisymas.
Su pirkimų procedūromis susijusių konsultacijų teikimas.

Suderinti ir parengti pirkimo dokumentai. Esant poreikiui, patikslinti pirkimo dokumentai. Atsakymų į tiekėjų užklausimus/pretenzijas parengimas.

Sutarčių projektų su projekto viešųjų pirkimų konkursų laimėtojais rengimas.

Parengti sutarčių projektai.

Sutarčių priežiūra ir valdymas.

Nuolatinė sutartinių nuostatų stebėsena ir tiekėjų informavimas apie sutartinių nuostatų nesilaikymą. Veiklų grafikų sudarymas, priežiūra ir kontrolė.

Projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimų projektų rengimas, derinimas su įgyvendinančiąja institucija, konsultacijų teikimas perkančiajai organizacijai.

Parengti ir suderinti finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimų raštų projektai ir suteiktos konsultacijos.

Raštų ir atsakymų į įgyvendinančiosios institucijos paklausimus, susijusius su projekto įgyvendinimu rengimas.

Parengti raštai ir būtini priedai.

Konsultuoti projekto įgyvendinimo išlaidų būtinumo, išlaidų atitikimo skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir išlaidų naudos principams bei projekto administravimo procedūrinės dalies įgyvendinimo klausimais.

Suteiktos finansų valdymo ir kitos konsultacijos.

Užtikrinti projekto įgyvendinimo dokumentų atitiktį ES paramos viešinimo reikalavimams. Sudaryti ir prižiūrėti projekto viešinimo plano įgyvendinimą.

Sudarytas projekto viešinimo planas. Įgyvendinti paramos viešinimo reikalavimai.

Užtikrinti vykdomų darbų atitiktį techniniams dokumentams ir reikalavimams, teikti technines konsultacijas projekto vykdymo klausimais.

Darbai atlikti pagal techninius dokumentus ir reikalavimu

     

 

 

 

Sprendimas: Tesia Dynamics